Tangle Teezer Blow Styling Full Paddle Brush

Tangle Teezer Blow Styling Full Paddle Brush

Regular price
$179.00
Sale price
$179.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

網上評為神梳既Paddle Brush!

佢既梳齒設計再加上防靜電功效唔單止唔會扯斷頭髮,仲可以減少掉髮,撫平毛燥同埋用佢黎吹頭係比用手指抓鬆吹頭快乾成倍😱。 吹時仲完全抓實頭髮,用黎乾/濕吹造型都勁易勁方便,唔怕一邊吹D 頭髮一邊跣落黎 👍🏻