RCMA MAKEUP No Color Powder 3 oz
RCMA MAKEUP No Color Powder 3 oz

RCMA MAKEUP No Color Powder 3 oz

Regular price
$129.00
Sale price
$129.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

一比靚女youtuber 介紹完就斷貨既碎粉,據說比LM既碎粉更好用,價錢平2倍有多…

另1位店主一收到即時開黎用,話碎粉上左面好似完全無上過野咁,而且一d都唔乾。因為no color, 所以由皮膚白到黑都用得,上面亦唔會遮左胭脂顏色。

為左大家更近鏡睇睇,影左d實物圖同閃光燈前同閃光燈後效果。上左碎粉地方唔會影出一達達。