Skip to product information
1 of 1

1click2beauty

Biosym L-Carnitin - 100粒

Regular price HK$359.00
Regular price Sale price HK$359.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

繼續減脂系列-L-carnitine 左旋肉鹼 $359/100粒

燒脂已經進行中,為咗加入減走body fat ,我而家做運動前一定食呢款💪💪💪💪

之前分享咗我覺得最難落磅係由50去到4字頭,有一排點樣都達唔到去4字頭。而家終於由去到48.6kg (呢個今日最數字)Training無變,但改既係diet,中午只飲減肥奶昔加另外食小小野。

同埋新一樣野就係開始食左旋肉鹼呢個黎加速燒脂👍👍。左旋肉鹼唔係減肥藥黎,單食左旋肉鹼係唔會有效。佢一定要配合至少30分鐘運動時先可以加速脂肪分解成脂肪酸。即係原來你之後做既帶氧運動原本係燒10卡路里,配合左旋肉鹼佢會燒13卡路里咁解。

上網搵番D 資料關於L-carnitine👍👍
作為國際上公認的安全無毒的營養強化劑,左旋肉旋在脂肪燃燒中發揮著巨大的作用,是促進脂肪"燃燒"的減肥品。左旋肉鹼是脂肪代謝過程中的一種必需的輔酶,能促進脂肪酸進入線粒體進行氧化分解。

它好像一部鏟車鏟起脂肪進入燃料爐中燃燒。脂肪如果不進入線粒體,不管你如何鍛煉、如何節食,你都不能消耗 它。而左旋肉鹼正好充當了脂肪到線粒體的"搬運工"。

所以左旋肉鹼如果配合運動,係有✅效減少體內多餘脂肪,✅達到體重控制的效果同埋✅促進燃脂。

但要最三強調,你唔運動走去食係幾乎無效,唔使嘥錢買。我通常會起做運動前1-2個鐘食。我自己覺得幾有效,擰下條腰夾出黎既摺位小咗😍😍

擺咗上網啦😉